REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja/oferta handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu; konsument lub przedsiębiorca oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zmianami, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późn. zmianami))
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityka Prywatności.
 4. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://anetamatyjaszek.com/sklep/ , za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych towarów i usług.
 5. Towar/Produkt – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki.
 6. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności kursy i szkolenia, sesje coachingowe (konsultacje).
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a klientem za pośrednictwem serwisu internetowego – Sklepu na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zmianami (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. z późn. zmianami o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 10. Właściciel Sklepu – Pracownia Projektów Edukacyjnych Aneta Matyjaszek  z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Kotarbińskiego 7/13, NIP: 8391804154
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych towarów lub usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu umowy sprzedaży tych towarów lub usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

              1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://anetamatyjaszek.com/sklep/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
              2. Informacje o towarach lub usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
              3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
              4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

              – warunki i zasady składania w ramach Sklepu zamówień,
              – zasady zawierania umów sprzedaży, których przedmiotem są określone towary lub usługi,
              – procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży.

               5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
               6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

              III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU i

             1.  

               1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

             a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
             b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
             c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

            1. Sklep wykorzystuje platformę WordPress i wtyczkę WooCommerse oraz inne kompatybilne narzędzia.
            2. Klient może składać zamówienia na poszczególne towary i usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:

           a) dla towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku pdf, pub, lub mobi.

         b) dla usługi dostępu do kursów i szkoleń – aktywny adres mailowy i przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do sieci internetowej.

        IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

          1. W celu zamówienia towaru lub usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://anetamatyjaszek.com/sklep/ a następnie dokonać wyboru towaru lub usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
          2. Wybór przez Klienta zamawianych towarów lub usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych produktów do koszyka (przycisk ’Dodaj do koszyka’). Następnie pojawia się informacja z nazwą produktu i komunikaty: ’Został dodany do koszyka’ oraz ’Zobacz koszyk’.
          3. Po kliknięciu „Zobacz koszyk’ wyświetla się Podsumowanie koszyka zawierające: nazwę produktu, cenę, ilość, kwotę do zapłaty,
          4. Aby kontynuować zamówienie, klient klika w przycisk ’Przejdź do płatności’, gdzie uzupełnia swoje dane:
          5. a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
           b) adres dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju), jeśli zamówienie dotyczy towaru fizycznego, lub zaznacza opcję 'produkt elektroniczny’
           c) numer telefonu
           d) adres e-mail,
          6. Następnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin Sklepu poprzez zaznaczenia właściwego okienka. Zaznacza też checkboxy dotyczące zgody na otrzymywanie newslettera, informacji handlowych i marketingowych oraz wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu zamówienia.
          7. Po wyrażeniu ww. zgód na górnym pasku pojawia się informacja „Produkt został dodany do koszyka’. aby przejść daje, klient musi kliknąć przycisk „Zobacz koszyk„.
          8. Następnie wysyła zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
          9. W procesie składania zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione towary lub usługi – przelew tradycyjny (którym powinien podać numer zamówienia) oraz poprzez zautomatyzowany system Przelewy24.
          10. Klient może skorzystać ze zniżkowego kuponu, kodu, jeśli taki posiada.
          11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie towarów lub usług, zarówno jeśli chodzi o ich rodzaj i liczbę (ilość), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy (w przypadku produktów fizycznych).
          12. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia zapłaty należnej Właścicielowi Sklepu.
          13. W sytuacji, gdy klient chce zrezygnować z zakupu produktu dodanego do koszyka, kilka w krzyżyk po lewej stronie przy nazwie produktu. Na stronie wyświetli się informacja o usunięciu produktu i o pustym koszyku.
          14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
          15. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail – powiadomienie o zamówieniu wraz z numerem tego zamówienia.
          16. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

        KONTO W SKLEPIE

          1. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia na określone towary lub usługi, klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów, lecz jest niezbędne w celu skorzystania z zakupionego kursu online na platformie LMS.
          2. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
          3. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję Regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa wyżej.
          4. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
          5. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem, w ramach którego może w szczególności śledzić status bieżących zamówień, sprawdzać szczegóły zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
          6. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do konta osobom trzecim.
          7. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania towary lub usługi osobom trzecim.
          8. Dostawa zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy produktów fizycznych ponosi klient w całości.

        V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

          1. Ceny towarów i usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
          2. Właściciel Sklepu nie jest płatnikiem VAT.
          3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych towarów lub usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
          4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
           • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „tytułem” powinien podać numer zamówienia. Realizacja wysyłki towaru nastąpi do 3 dni po zaksięgowaniu przelewu;
           • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja wysyłki towaru fizycznego nastąpi do 3 dni po zaksięgowaniu przelewu. W przypadku produktów online – niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty.
          5. Dokonując zapłaty za towar lub usługę, klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że założenia promocji są inne.
          6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
          7. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i kolory, jednak sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu wiernie odwzoruje kolory.
          8. Wymiary produktu podane na stronie produktu są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.
          9. W przypadku produktów elektronicznych (np. e-booki) różnice w ilości stron, układzie treści, w elementach graficznych zależą od formatu, w którym zostały zapisane.

        VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

          1. Dostawa towarów fizycznych ograniczona jest do obszaru Polski i realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.
          2. Koszty dostawy podane są w koszyku Klienta przed zatwierdzeniem przez niego zamówienia.
          3. Dostarczenie produktów cyfrowych odbywa się automatycznie na mail podany przez klienta w trakcie składania zamówienia lub poprzez dostęp do platformy LMS na stronie Właściciela sklepu.

        VII. REKLAMACJE I ZWROTY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

          1. W przypadku produktów cyfrowych klient, który przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci prawo odstąpienia od umowy.
          2. Po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy ze sprzedawcą drogą mailową.
          3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu towaru klient ma prawo do reklamacji.
          4. Reklamacje należy zgłosić drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: poczta@anetamatyjaszek.com
          5. Zgłaszając reklamację, należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą towaru.
          6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

        VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

          1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez klientów.
          2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail poczta@anetamatyjaszek.com
          3.  W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
          4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

        IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

          1. Klient będący konsumentem oraz na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Kotarbińskiego 7/13, 76-200 Słupsk lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail:
           poczta@anetamatyjaszek.com
          2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
          3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez klienta jest wyłączone w przypadku:
          • umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
          • towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
          • świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
          • 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą.
          • 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany towar należy przesłać na adres:

           Aneta Matyjaszek, ul. Kotarbińskiego 7/13, 76-200 Słupsk
          1. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
          2. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.

         X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

        ZAKUP SZKOLEŃ I SESJI COACHINGOWYCH

          1. W przypadku produktów możliwa jest zamiana, wyrażona wnioskiem Klienta, o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez klienta towar o określonych właściwościach. Towar odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany. Koszty zamiany pokrywa klient.
          2. W przypadku produktów fizycznych możliwe jest zamienienie na wniosek klienta, o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta produkt o określonych właściwościach. Produkt odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany. Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne etykiety. Koszty wymiany pokrywa Klient.
          3. Właściciel Sklepu – w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi szkoleniowej lub coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz klienta.
          4. W przypadku takiej usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail poczta@anetamatyjaszek.com nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi. Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
          5. W przypadku takiej usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył usługę, uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail: poczta@anetamatyjaszek.com nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
          6. Klient, składając zamówienie na usługę, wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach towarów bądź usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. poczta@anetamatyjaszek.com
          7. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin, klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
          8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Właściciel Sklepu organizował nowe szkolenie. Właściciel nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
          9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
          10. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest w szczególności do:
          • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
          • b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
          • c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji handlowej (spamu),
          • d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
          • e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

        XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

          1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
          2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
          3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail:
           poczta@anetamatyjaszek.com
          1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów zawiera Polityka prywatności znajdująca się na stronie https://anetamatyjaszek.com/polityka-prywatnosci/

        XII. PRAWA AUTORSKIE

          1. Właściciel Sklepu posiada pełnię praw autorskich do produktów prezentowanych w Sklepie lub posiada odpowiednie zgody na sprzedaż produktów.
          2. Właściciel Sklepu udziela klientowi, który dokonał zakupu, licencji na skorzystanie z treści cyfrowych.
          3. Kopiowanie, modyfikowanie i udostępnianie treści objętych Umową sprzedaży w jakiejkowiek formie (innej niż dozwolonej przez Sprzedawcę-Właściciela sklepu) bez pisemnej zgody autora treści i Właściciela sklepu wiąże się z naruszeniem praw autorskich i skutkuje odpowiedzialnością cywilna lub karną (art. 78, 79, 115 i następne Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

        XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
         2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
         3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
         4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
         5. Regulamin wchodzi w życie 15. czerwca 2021.